פורטל מיסים

פטור ממס הכנסה למתנדבים נפגעים

המדינה מזכה בהטבות אנשים שחלו או נפגעו והגיעו למצב של נכות עקב כך. בין יתר ההטבות הנפגע יקבל פטור ממס הכנסה אם נקבעו לו אחוזי הנכות הנדרשים עלפטור ממס הכנסה למתנדבים נפגעים פי החוק.

מתנדבים שנפגעו במהלך התנדבותם נחשבים לנפגעי עבודה

המדינה מבקשת לעודד מתנדבים לעזור ולסייע ככל האפשר להציל חיים ורכוש של הזולת. כחלק מהגברת המוטיבציה בקרב מתנדבים, קבע המחוקק כי מתנדב שנפגע בפעולה, יראו בו נפגע עבודה, ויש לתת לו תגמולים והטבות. כמו כן יש לפצות גם את התלויים בו.

על פי חוק הביטוח הלאומי מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות, יקבלו בין היתר קצבת נכות, דמי פגיעה, שיקום מקצועי וגם פטור ממס הכנסה אם נקבעו להם האחוזים המתאימים על ידי הועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. הזכות למתן פטור מתשלום מס הכנסה למתנדב שנפגע בשל פעולת התנדבות מוזכרת בפקודת מס הכנסה.

התנדבות הינה פעולה שאינה בתמורה לשכר, שאדם עושה כדי להציל חיים ו/או רכוש במקרה של סכנה מיידית ואיום מפורש

על פי חוק ביטוח לאומי (פרק י"ג סעיף 287) מתנדב מוגדר בין היתר:

"מי שפעל בהתנדבות, שלא בשכר, למען זולתו …
מי שהושיט עזרה לזולתו לפי חובתו על פי דין…
מי שעשה בהתנדבות שלא בשכר פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת…".

כמו כן מתנדב צריך להיות מופנה על ידי גוף ציבורי שמסמיך מתנדבים ושאינו פועל מתוך מטרת רווח. יותר מכך, מתנדב הוא גם אדם שעזר לזולת על פי החוק, למשל סייע למי שעבר תאונת דרכים או לכוחות הביטחון בזמן אסון, עסק בשמירה או אבטחה שלא במסגרת שרות, וכולי.

כל עזרה במצב של מצוקה, אבטחה, או סיוע לנזקק נחשבת לפעולת התנדבות. פעולה למען מטרה לאומית או ציבורית נחשבת להתנדבות.

מתנדב נחשב גם כמי שמעורב בפועל וללא קבלת שכר, במסגרת פעולות לחיפוש נעדרים שהמשטרה או הצבא מפרסמים בציבור.

כדי להיחשב למתנדב על פי ההגדרה בחוק, המתנדב חייב לפעול ולתפקד בצורה אקטיבית, כלומר לעשות מעשה בפועל. רק פעולה אקטיבית מזכה בזכויות כלכליות במקרה של פגיעה.

מתנדב שנפגע בדרך למקום ההתנדבות

כמו כן החוק רואה גם בפגיעה שהתרחשה בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנו, כאירוע שמזכה בתגמולים.

פטור ממס הכנסה

הפטור ממס הכנסה ניתן על פי פקודת מס הכנסה. הזכות לפטור היא למי שקיבל בוועדה רפואית 100% נכות מליקוי רפואי אחד, או 90% ממספר של מחלות או ליקויים רפואיים בחישוב משוקלל.

איך מגישים את הבקשה לפטור ממס?

יש לאסוף אישורים רפואיים התואמים את המצב הרפואי ולהגיש אותם למשרדי השומה הקרובים למקום המגורים : בקשה לפטור ממס, ויתור על סודיות רפואית, ובקשה לקבוע אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה.

המסמכים הרפואיים ישלחו לוועדה רפואית של ביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות למבקש.

לאחר מכן המבקש יוזמן להופיע בפני הועדה הרפואית למרות שניתן לקבוע את נכותו גם ללא התייצבותו בוועדה. היה ונקבעה לו נכות רטרואקטיבית המבקש יקבל גם החזרים רטרואקטיביים עד 6 שנים.

ניתן להגיש גם ערר על החלטת הועדה הרפואית במידה ונקבעו אחוזי נכות נמוכים מ- 90%. את הערר ניתן להגיש בתוך 45 ימים. וכך גם פקיד השומה יכול לערער על ההחלטה.

לצורך מימוש הפטור ממס יש להגיש דוח שנתי ואישורים לגבי הכנסות והוצאות.

חשוב לציין כי קיימות תקרות שונות לפטור ממס ויש שוני בין פטור מהכנסה מעבודה ושלא מעבודה (רכוש, ריביות, וכולי).

Exit mobile version