Categories
בלוג

לוח-מועדים-להגשת-דיווחים-ותשלומים-למס

לוח מועדים להגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

לנוחיותכם להלן המועדים הקבועים בחוק להגשת דוחות ותשלומים למס הכנסה:

מועד הדיווח ו/או התשלוםהנושאסעיף בחוק
15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה עפ"י מחזור עסקאות ועפ"י סכומים172(א) ו- (ב)
ניכויים משכר עבודה, דיבידנד ואחרים164 והתקנות
עד ה- 10.1 שך כל שנהספירת מלאי לתאריך 31.12 של השנה שהסתיימההוראות ניהול ספרים
עד 31.1פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת187א' (א)(1)
עד 28.2פטור של 50% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת187א' (א)(2)
עד 31.3פטור של 25% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת187א' (א)(3)
הגשת דו"חות סוף שנתיים בניכויים (טפסי 856/126)תקנות
עד 30.4הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות (עם הגשת הדו"ח השנתי יש לשלם את הפרשי המס)132(א), 182
עד 31.5הגשת הדו"ח השנתי על הכנסות באופן מקוון132(ב)(1א)
הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות למי שהדו"ח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה132(ב)(1)
עם הגשת הדוח השנתי יש לשלם את הפרשי המס182
לא יאווחר המגשת הדו"ח השנתיטופס מקוון 6111240ב(ג)
תוך 15 יום מתאריך מסירת הודעת השומהתשלום יתרת המס עפ"י הודעת השומה183, 184
תוך 120 יום מתאריך הדרישההגשת הצהרת הון135(1)
תוך 30 יום מתאריך מכירת הנכסדווח + תשלום מקדמות רווח הון בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף 91 או בשעור אחר שקבע פקיד השומה91(ד)
31.7 ו – 31.1בשל מכירת נייע' סחירים, שבעת מכירתן לא נוכה מס במקור כחוק ב- 6 החודשים שקדמו לחודש שבו חל הדיווח. תשלום מקדמה בסכום המס החל לפי הפקודה91(ד)(ג)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *