Categories
בלוג

לוח-מועדים-להגשת-דיווחים-ותשלומים-למס

לוח מועדים להגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

לנוחיותכם להלן המועדים הקבועים בחוק להגשת דוחות ותשלומים למס הכנסה:

מועד הדיווח ו/או התשלוםהנושאסעיף בחוק
15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה עפ"י מחזור עסקאות ועפ"י סכומים172(א) ו- (ב)
ניכויים משכר עבודה, דיבידנד ואחרים164 והתקנות
עד ה- 10.1 שך כל שנהספירת מלאי לתאריך 31.12 של השנה שהסתיימההוראות ניהול ספרים
עד 31.1פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת187א' (א)(1)
עד 28.2פטור של 50% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת187א' (א)(2)
עד 31.3פטור של 25% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת187א' (א)(3)
הגשת דו"חות סוף שנתיים בניכויים (טפסי 856/126)תקנות
עד 30.4הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות (עם הגשת הדו"ח השנתי יש לשלם את הפרשי המס)132(א), 182
עד 31.5הגשת הדו"ח השנתי על הכנסות באופן מקוון132(ב)(1א)
הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות למי שהדו"ח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה132(ב)(1)
עם הגשת הדוח השנתי יש לשלם את הפרשי המס182
לא יאווחר המגשת הדו"ח השנתיטופס מקוון 6111240ב(ג)
תוך 15 יום מתאריך מסירת הודעת השומהתשלום יתרת המס עפ"י הודעת השומה183, 184
תוך 120 יום מתאריך הדרישההגשת הצהרת הון135(1)
תוך 30 יום מתאריך מכירת הנכסדווח + תשלום מקדמות רווח הון בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף 91 או בשעור אחר שקבע פקיד השומה91(ד)
31.7 ו – 31.1בשל מכירת נייע' סחירים, שבעת מכירתן לא נוכה מס במקור כחוק ב- 6 החודשים שקדמו לחודש שבו חל הדיווח. תשלום מקדמה בסכום המס החל לפי הפקודה91(ד)(ג)

Categories
בלוג

רשימת-טלפונים-פקידי-שומה

רשימת טלפונים פקידי שומה

פקיד שומה טבריה (1)

אלחדיף 23 טבריה  04-6714150

מר עזרא ספר
פקיד שומה ומנהל מיסוי מקרקעין
טלפון : 04-6714155/180
פקס : 076-8091400

מר עדי זיידמן
סגן פקיד שומה א
טלפון : 04-6714151
פקס : 076-8091822


גביה

קומה ג' חדר 316

א',ב',ד,ה 8:30 – 13:00 בימים ב,ד, אחה"צ בין השעות 15:00 – 18:00, ביום ג' אין קבלת קהל

04-6714129 04-671413004-671402204-671413204-6714135
04-6714124

076-8091842

טבריה

שירות תפעול ורשת

קומה ג' 315

א-ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 ביום ג' אין קבלת קהל

04-6714105
04-6714125
04-6714127

076-8093292

טבריה

ניכויים

קומה ד' חדרים: 404,419,418,

א'-ה' 08:30-13:00

04-6714169
04-6714034
04-6714170
04-6714183

076-8093293

טבריה

מידע על העלמות מס

טבריה

לפי תאום מראש

04-6714255

076-8091819

טבריה

גבית ניכויים

קומה ג' חדר 316

בימים א',ב',ד',ה' 8:30 -13:00 ובימים ב',ד' אחה"צ בין השעות:15:00 -18:00 ביום ג' אין קבלת קהל

04-6714132

076-8091842

טבריה

ניהול ספרים

קומה ד' חדרים:415,417,415

א-ה:8:30-13:00 ובתאום מראש

04-6714158 04-6714159
04-6714161

076-8093287

טבריה

חוליה – 1

קומה ג' חדרים: 303,301,302,313

א'-ה' 08:30-13:00 ובתאום מראש

04-6714104 04-671410304-6714118
04-6714122

076-8093289

טבריה

חוליה מרכזית

קומה ג' חדר 309

א',ב',ד',ה' 8:30 – 13:00 ובימים ב,ד' בין השעות 15:00 – 18:00 ביום ג' אין קבלת קהל

04-6714109
04-6714113
04-6714114
04-6714115
04-6714110

04-6714112
076-8093291

טבריה

תאומי מס והחזרי מס

קומה ד' חדר 401' 402'403.

בימים: א,ב',ד',ה' 8:30 – 13:00 בימים ב,ד' אחה"צ בין השעות : 15:00-18:00 ביום ג' אין קבלת קהל

04-6714139 04-671413804-6714140
04-6714146
04-6714157

076-8091841

טבריה

חוליה 2

קומה ג' חדרים: 312, 304,302,301,319

א'-ה' 08:30-13:00 ובתאום מראש

04-6714117
04-6714102
04-6714101
04-6714120

076-8093290

טבריה

מודיעין

קומה ד' חדר 405

א-ה 8:30 13:00

04-6714255

0768093288

טבריה

אמרכלות

קומה ד' חדרים:412,406,407

א'-ה' 08:30-13:00

046714156
046714148
046714181
04-6714150

076-8093286

טבריה

הנהלה/ לשכת הממונה

קומה ד' חדרים:409,410

א'-ה' 08:30-13:00

04-6714153 04-6714151
 

076-8093285

טבריה

פקיד שומה עפולה (2)

רחוב ירושלים 4, ת.ד. 2047 עפולה04-6529999

מר רועי מקוב
פקיד שומה
טלפון : 04-6529900/901
פקס : 076-8090367
גב ג'אדה מוסללם
סגן פקיד שומה א
טלפון : 04-6529932
פקס : 076-8092299

החזרי מס
קומה ב חדרים 202

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

מענה
טלפוני
בימים
א-ה
13.30-15.30
04-6529994

04-6528940

עפולה

תאומי מס

קומה ב' חדר 204-205

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

מענה
טלפוני
בימים
א-ה
13.30-15.30
04-6529994
04-6528940
עפולה

חוליה מרכזית עצמאים

קומה ג חדר 330

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

04-6529950

076-8093272

עפולה

חוליה מרכזית חברות

קומה ג חדר 332

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

04-6529953

076-8093272

עפולה

שירות תפעול ורשת

קומה ב חדר 210

א,ב,דה- 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18.00 בימי ג אין קבלת קהל

04-6529610

076-8092354

עפולה

שירות תפעול ורשת

קומה ב חדר 215

א,ב,ד,ה- 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18.00 בימי ג אין קבלת קהל

04-6529989

076-8092354

עפולה

גבית ניכויים

קומה ג אולם הגביה

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

04-6529964
04-6529973

076-8092356

עפולה

ניהול ספרים

קומה ב חדרים 213,214,216

לפי תאום מראש

04-6529990

076-8093275

עפולה

פקיד קבלת קהל

קומה ב חדר 220

בימי א,ב,ד,ה-08.30-13.00 בימי ג אין קבלת קהל

04-6529999

04-6528940

עפולה

גביה עצמאיים

קומה ג אולם הגביה

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

04-6529970

076-8092356

עפולה

מודיעין שטח

עפולה

לפי תאום מראש

04-6529612

076-8092341

עפולה

חוליה מרכזית חקלאים

קומה ג חדר 329

א,ב,ד,ה-08.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג אין קבלת קהל

04-6529949

076-8093272

עפולה

פקיד שומה צפת (4)

רחוב ויצמן 20 (מתחם דובק) צפת04-6929777

מר דניאל נאור
פקיד שומה
טלפון : 04-6929155/180
פקס : 076-8091802
מר רם ברזילי
סגן פקיד שומה א
טלפון : 04-6929703
פקס : 076-8092500


שלוחת כרמיאל

רחוב משעול נורית 12 כרמיאל

ב'- 15:00-18:00 ג'- 09:00-13:00 14:00-16:00

ללא
טלפון

ללא
פקס

כרמיאל

שלוחת מסעדה

מסעדה – ליד בנין המשטרה

יום ב' 10:00 – 15:30

04-6981143 04-6985121

04-6985121

מסעדה

גביה

קומה א' אולם גביה

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

04-6929720/710
04-6929722/723
04-6929718 04-692971904-692972404-692972504-6929799

04-6929781 0768093127

צפת

שירות תפעול ורשת

קומה א' חדרים 101 102-106

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

04-6929706 04-692973104-6929704
04-6929705

04-6929766
0768093135

צפת

חוליה מרכזית

קומה א' חדרים 106-110

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

04-6929734 04-692973504-6929730
04-6929738
04-6929732
04-6929733
04-6929737
04-6929736

04-6920911 0768093134

צפת

תאומי מס והחזרי מס

קומה ב' חדר 221 – 223

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

04-6929769 04-692977004-692977104-692974604-692976804-6929772
04-6929745

04-6929789 0768093137

צפת

שלוחת קרית שמונה

קרית שמונה – בנין עיריה

יום א 10:00-13:00 14:00-16:00

ללא
טלפון

 

קרית שמונה

פקיד שומה נצרת (5)

רחוב מרג' אבן עמאר 3001 נצרת04-6875700

מר ניסן משה
פקיד שומה
טלפון : 04-6875774
פקס : 0768092069
מר אלן עמיאל
סגן פקיד שומה א
טלפון : 04-6875779/5780
פקס : 0768092034


גביה

קומה 7 חדר 724

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 -18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875720

076-8092096

נצרת

החזרי מס

קומה 7 חדר 708

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875704

076-8092037

נצרת

תאומי מס

קומה 7 חדר 708

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 -18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875704

076-8092037

נצרת

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 8 חדר 812

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875743 04-6875744

076-8092098
076-8092028

נצרת

חוליה מרכזית חברות

קומה 8 חדר 810

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875743

076-8093098

נצרת

שירות תפעול ורשת

קומה 7 חדר 740

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875732

076-8092032

נצרת

מידע על העלמות מס

קומה 7 חדר 732

לפי תאום מראש

04-6875727

076-8092090

נצרת

גבית ניכויים

קומה 7 חדר 726

ב,ד,ה,ו 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-6875722

076-8092082

נצרת

מש"מ

קומה 7 חדר 739

א-ו 08:30 -13:00 ב,ד,ה 18:00-15:00

04-6875872

076-8092058

נצרת

פקיד שומה עכו (7)

רחוב שלום הגליל 1 עכו04-9956555

מר שמואל כהן
פקיד שומה
: 049956601
פקס : 0768092271
מר שמואל כהן
פקיד שומה
: 049956601
פקס : 0768092271


גביה

קומה א' אולם גביה

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' אין קבלת קהל

04-9956569 04-995657004-995657104-9956572

0768092286

עכו

חוליה מרכזית עצמאים

קומה א' חדרים: 129 ,128

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' אין קבלת קהל

04-9956505 04-9956503
04-9956511
04-9956516

0768092284

עכו

חוליה מרכזית חברות

קומה א' חדר 137

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' אין קבלת קהל

04-9956506
04-9956504
04-9956567

0768093481

עכו

שירות תפעול ורשת

קומה א' חדרים: 143 132

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' אין קבלת קהל

04-9956502 04-995650704-995650904-9956510

0768092242

עכו

ניכויים

קומה א' חדרים: 117,121

א,ב,ד,ה, 8:00-13:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-9956520 04-9956586 

04-9912498

עכו

מידע על העלמות מס

עכו

לפי תאום מראש

04-9956508

076-8092261

עכו

תאומי מס והחזרי מס

חדר 5,6,7

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 בנוסף ב,ד 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-9956526
04-9956530
04-9956538
04-9956542
04-9956525

0768092285

עכו

תאומי מס והחזרי מס

קומה א' אולם כניסה

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' אין קבלת קהל

04-9956526
04-9956530
04-9956538
04-9956542
04-9956525

04-9956527

עכו

חולית עצמאים 7

קומה ב' חדרים: 202

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 יום ג' אין קבלת קהל

04-9956519
04-9956532
04-9956529

04-9912315

עכו

מש"מ – שלוחת עכו

קומה א' חדר מס' 100

א-ה 8:30-13:00 א,ב,ד, 15:00-18:00

04-9956555

0768093482

עכו

פקיד שומה חיפה (10)

שדרות פל ים 15 קרית ממשלה חיפה04-8630000

מר יוסף בהלול
פקיד שומה
טלפון : 04-8630278/277
פקס : 048667249
מר רולנד עם-שלם
סגן פקיד שומה א
טלפון : 04-8630277/0278
פקס : 048667249


גביה

קומה 8

א' ב' ד' ה' 08:30-13:00 ב' ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור.

04-8630011

04-8630031 פקסמייל
עצמאים076-8093427פקסמייל
חברות076-8093428פקסמייל
ניכויים076-8093

חיפה

החזרי מס

קומה 9 אגף B, צפון

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב', ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור.

מענה
טלפוני
בימים
א,ג,ה
בין
השעות 14:00-16:00בטלפון04-8630092

04-8630106
פקס
מייל
076-8093431

חיפה

תאומי מס

קומה 9 אגף B, צפון

א' ב' ד' ה' 08:30-13:00 ב' ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור.

מענה
טלפוני
בימים
א,ג,ה
בין
השעות
14:00-16:00
בטלפון
04-8630002

04-8630106
פקס
מייל
076-8093431

חיפה

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 10 חדרים: 1013-1015

א' ב' ד' ה' 08:30-13:00 ב' ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור

04-8630145 04-8630149
04-8630148
04-8630151
04-8630153

04-8667254
פקס
מייל
076-8093433

חיפה

חוליה מרכזית חברות

קומה 10 חדרים 1016, 1012

א' ב' ד' ה' 08:30-13:00 ב' ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור

04-8630146
04-8630147
04-8630156
04-8630155

04-8667254 פקס
מייל076-8093432

חיפה

שירות תפעול ורשת

קומה 10 חדר 1003

א' ב' ד' ה' 08:30-13:00 ב' ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור.

04-8630170 04-8630171

04-8667254
פקס
מייל
076-8093440

חיפה

ניכויים

קומה 9 חדרים 936, 934

לפי תאום מראש

04-8630084
04-8630085

04-8630053

חיפה

ניהול ספרים

קומה 11 חדר 1103

לפי תיאום מראש

04-8630229

04-8630179
pex
nhhk
076-8093434

חיפה

ועדות רפואיות

קומה 9 חדר 935

א' ב' ג' ד' 08:30-13:00 ב' ד' 15:00-18:00 יום ג' סגור

04-8630093

04-8630106

חיפה

מודיעין שטח

קומה 12, חדר 1241

לפי תיאום מראש

04-8630240

076-8093439

חיפה

מש"מ

קומת כניסה

ימים א-ה 08:30-13:00 ימים א,ב,ד 15:00-18:00

04-8630008
 
חיפה

פקיד שומה חדרה (17)

רחוב הלל יפה 1 חדרה04-6327888

מר שמעון לרנר
פקיד שומה
טלפון : 04-6327918/916
פקס : 076-8091414
מר עזרא ספר
פקיד שומה ומנהל מיסוי מקרקעין
טלפון : 04-6327888
פקס : 076-8091400


גביה

קומה 1

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

04-6327818
0768093150
04-6327819

04-6327816 0768093150

חדרה

תאומי מס

קומת כניסה חדר 1-5

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

04-6327872 04-6327876

04-6327867 0768093149

חדרה

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 1

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

04-6327832
04-6327833

0768093148

חדרה

שירות תפעול ורשת

קומה 1

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד, 15:00-18:00

04-6327804
04-6327808

0768093153

חדרה

מידע על העלמות מס

קומה 3

על פי תאום מראש

04-6327913

076-8091390

חדרה

גבית ניכויים

קומה – 1

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

04-6327811
04-6327815

04-6327816

חדרה

ניהול ספרים

קומה 2 – נותנים מענה בנושא בקורות ניהול ספרים

א,ב,ד,ה 08:30-10:00

04-6327848
046327851

0768093152

חדרה

החזרי מס לשכירים

קומת קרקע

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

04-6327872
04-6327876

04-6327867
0768093149

חדרה

הנהלה/ לשכת הממונה

קומה 3

בתאום טלפוני

046327916

0768093151

חדרה

בפקיד שומה גוש דן (39)

רחוב בן גוריון 38 52573 רמת גן03-7530333

גב איריס עומר
פקיד שומה
טלפון : 03-7536089
פקס : 076-8093090
גב מיכל טולדנו-שוריאן
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-7530302
פקס : 076-8090335


גביה

קומה 6 חדרים: 604-610

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג'- אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093574

רמת גן

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 6 חדרים: 622-626 628

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג': אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093572

רמת גן

חוליה מרכזית חברות

קומה 6 חדרים: 614,616,618

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג': אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093573

רמת גן

שירות תפעול ורשת

קומה 6 חדרים: 630-632 638-642

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג': אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093577

רמת גן

מידע על העלמות מס

גוש דן

לפי תאום מראש

03-7530305

076-8090318

רמת גן

גבית ניכויים

קומה 6 חדרים: 611,613,615

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג'- אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093575

רמת גן

תאומי מס והחזרי מס

קומה 6 חדרים:661-673

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג': אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093578 פיצויים076-8093579

רמת גן

גביה חברות

קומה 6 חדר 608

א',ה'- 8:30 עד 13:00 ג'- אין קבלת קהל ב',ד': 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00

03-7530333

076-8093574

רמת גן

מש"מ – שלוחת רמת גן

קומה 7

א',ב,ד,: משעה 8:30 עד 13:00 ומהשעה 15:00 עד 18:00 ימים ג', ה': משעה 8:30 עד 13:00

03-7530333

076-8090013

רמת גן

פקיד שומה נתניה (21)

רחוב סמילנסקי 6 נתניה09-8602525

מר אילן עדני
פקיד שומה
טלפון : 09-8602600
פקס : 09
מר עיקאב זחאלקה
סגן פקיד שומה א
: 098602600
פקס : 0983426


גביה

קומת קרקע

א,ב,דה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602520

076-8093211

נתניה

החזרי מס

קומה ג' חדר 330

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602615

076-8093216

נתניה

תאומי מס

קומה ג' חדר 330

א,ב,דה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602615

076-8093216

נתניה

חוליה מרכזית עצמאים

קומה ב' חדר 239

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602547

076-8093207

נתניה

חוליה מרכזית חברות

קומה ב' חדר 203

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602593

076-8093213

נתניה

שירות תפעול ורשת

קומה ב' חדר 230

א,ב,דה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602562

076-8093215

נתניה

ניכויים

קומה ג' חדר 324

א,ב,דה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00 יום ג' אין קבלת קהל

09-8602622

076-8093208

נתניה

מידע על העלמות מס

נתניה

לפי תאום מראש

09-8602523

076-8092126

נתניה

מש"מ – שלוחת נתניה

קומת קרקע

א-ה8:30-13:00 א,ב,ד15:00-18:00

09-8602501
 
נתניה

פקיד שומה כפר סבא (23)

רחוב טשרנחובסקי 14 כפר סבא
מחלקת תיאומי והחזרי מס – דרך השרון 12 כפר סבא09-7610111גב פזית קלימן
פקיד שומה
טלפון : 09-7610100

גב ענבל שני
סגן פקיד שומה א
טלפון : 09-7610100


חוליה מרכזית עצמאים

קומה ב' חדר 216

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610067 09-7610068

076-8093364

כפר סבא

חוליה מרכזית חברות

קומה ג' חדר 325

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610109
09-7610112

076-8093363

כפר סבא

שירות תפעול ורשת

קומה ב' חדרים: 204,205

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610043
09-7610045 09-7610047

076-8093362

כפר סבא

מידע על העלמות מס

כפר סבא

לפי תאום מראש

09-7610041

076-8091986

כפר סבא

גבית ניכויים

קומה א'-חדרים 106,107

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610133
09-7610126

076-8093360

כפר סבא

תאומי מס והחזרי מס

מרכז שרונה דרך השרון 12 כפר סבא

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610023

0768093359

כפר סבא

גביה עצמאיים

קומה א' -חדרים 104,105

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610009
09-7610012
09-7610022

076-8093361

כפר סבא

גביה חברות

קומה א' -חדרים 104,105

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

09-7610009
09-7610012
09-7610022

076-8093361

כפר סבא

מש"מ -שלוחת כפר סבא

כניסה

א-ה 08:30-13:00 א,ב,ד 15:00-18:00

09-7610105

076-8093356

כפר סבא

פקיד שומה פתח תקוה (24)

רחוב ההסתדרות 26 פתח תקוה03-9399444

גב מיכל איזנשטדט
פקיד שומה
טלפון : 03-9399401/400
פקס : 039312228
מר בוריס גורביץ
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-9399403
פקס : 039312228


החזרי מס

קומה 9 חדר 921-1

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399511

076-8092409

פתח תקווה

תאומי מס

קומה 9 חדר 917

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399511

0768092437

פתח תקווה

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 10 חדר 1008, 1014

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399452 03-9399603

0768092420
0768092416

פתח תקווה

חוליה מרכזית חברות

קומה 10 חדר 1011

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399451
03-9399453
0768092424
0768092371

פתח תקווה

שירות תפעול ורשת

קומה 10 חדר 1017

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399582
03-9399583
03-9399530

0768092425
0768092399
0768092362

פתח תקווה

מידע על העלמות מס

פתח תקוה

לפי תאום מראש

039399458

076-8092370

פתח תקווה

גבית ניכויים

קומה 9 חדר 908, 914

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399462 03-939946603-9399472
03-9399468

0768092375
0768092404
0768092427

פתח תקווה

חולית פיצויים

קומה 9 חדר 921-2

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399511

0768092377
0768092393

פתח תקווה

פקיד קבלת קהל

קומה 11 חדר1117

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399444

03-9347670

פתח תקווה

גביה עצמאיים

קומה 9 חדר 913

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399463 03-939946903-9399470

0768092429
0768092395

פתח תקווה

החזרי מס לשכירים

קומה 9 חדר 921

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399511

076-8092409

פתח תקווה

ועדות רפואיות

קומה 9 חדר 921-2

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399511
 

0768092357

פתח תקווה

גביה חברות

קומה 9 חדר 907

א,ב,ד,ה 08:30-13:00 ב,ד 15:00- 18:00 יום ג' אין קבלת קהל.

03-9399460 03-9399461

0768092359
 

פתח תקווה

פקיד שומה רמלה (25)

שד' הרצל 91 ת.ד. 155 רמלה רמלה08-9788222

גב ורד חדד-עורקבי
פקיד שומה
טלפון : 08-9788296
פקס : 08-9221260
מר צחי לוי
סגן פקיד שומה א
טלפון : 08-9788298
פקס : 076-8092672


גביה

קומה 4

א',ב', ד', ה' 8:30 – 13:00 ב,ד15:00- 18:00מענה טלפוני בין השעות 08:30-12:30

08-9788229

076-8093457

רמלה

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 4

א',ב', ד',ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 8:30 – 13:00 15:00 – 18:00 מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30

08-9788248

076-8093458

רמלה

חוליה מרכזית חברות

קומה 4

א',ב',ד',ה'8:30 – 13:00 ב,ד 8:30 – 13:00 15:00 – 18:00 מענה טלפוני בין השעה 8:30-12:30

08-9788248

076-8093458

רמלה

שירות תפעול ורשת

קומה 4

א',ב', ד', ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 8:30 – 13:00 15:00 – 18:00מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30

08-9788235

076-8093453

רמלה

מידע על העלמות מס

רמלה

לפי תאום מראש מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30

08-9788251

076-8093453

רמלה

חולית פיצויים

קומה 4

א',ב', ד', ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 8:30 – 13:00 15:00 – 18:00 מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30

08-9788238

076-8093455

רמלה

תאומי מס והחזרי מס

קומה 4

א',ב',ד',ה' 8:30-13:00 ב',ד' 8:30-13:00 15:00-18:00 מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30

08-9788238

076-8093454

רמלה

ועדות רפואיות

קומה 4

א', ב' ד', ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 8:30 – 13:00 15:00 – 18:00 מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30

08-9788238

076-8093456

רמלה

בפקיד שומה רחובות (26)

רחוב רוז'נסקי 11 רחובות08-9446644

גב מירב צדיקריו
פקיד שומה
טלפון : 08-9446641/642
פקס : 076-8092826
גב דנה מונסוניגו
סגן פקיד שומה א
טלפון : 08-9446643
פקס : 076-8092546


גביה

קומה 5

א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל

08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093184

רחובות

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 3

א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל

08-9446644 מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093183

רחובות

חוליה מרכזית חברות

קומה 3

א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל

08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093189

רחובות

שירות תפעול ורשת

קומת כניסה

א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל

08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093185

רחובות

מידע על העלמות מס

קומה 2

לפי תאום מראש

08-9446615

076-8092551

רחובות

חולית פיצויים

קומת כניסה

א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל

08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093182

רחובות

תאומי מס והחזרי מס

קומה כניסה

א,ב,ד,ה 13:00 -8:30 ב,ד 18:00 -15:00 ג-אין קבלת קהל

08-9446644
מענה
טלפוני
8:30-13:00

076-8093182

רחובות

מש"מ – שלוחת רחובות

קומת כניסה

א-ה 8:30-13:00 א,ב,ד 15:00-18:00

08-9446644

 

רחובות

פקיד שומה תל אביב1 (31)

דרך מנחם בגין 125 תל אביב03-7633333

גב צפורה יוסף-סקלר
פקיד שומה
טלפון : 03-7633300
פקס : 0768091217
גב מירב דדוש
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-7633306
פקס : 076-8092871


גביה

חדרים: 1752,1747,1746,1754,1755

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

03-7633362 03-763336303-763337403-763335803-763335903-763336703-763336603-763337

076-8092928
076-8092927

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית עצמאים

חדרים:1743,1744,1745

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

03-7633349
03-7633350
03-7633353
03-7633354
03-7633352
03-7633351

076-8092930

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית חברות

חדרים: 1736,1737,1738,1739

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

03-7633336
03-7633340
03-7633339
03-7633342
03-7633337
03-7633343
03-7633345

076-8092931

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

חדרים: 1771, 1767

א',ב',ד',ה' 08:30-13:00 ב',ד' 15:00-18:00

03-7633384 03-763338503-7633381

076-8092932

תל אביב-יפו

מידע על העלמות מס

תל אביב 1

לפי תאום מראש

03-7633372

076-8092880

תל אביב-יפו

הנהלה/ לשכת הממונה

חדר 1701

א-ה 08:30-16:00

03-7633302

076-8092927

תל אביב-יפו

פקיד שומה תל אביב 3 (38)

רחוב פרץ 3 66853 תל אביב03-7634362

מר דוד טובול
פקיד שומה
טלפון : 03-7633300/3301
פקס : 076-8092884
מר סעיד מסרי
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-7634313
פקס : 076-8092745


תאומי מס

קומה א חדר 107

א',ב',ד',ה 8:30-13:00 ובנוסף בימים ב' ד' בלבד 15:00-18:00 (אין קבלת קהל ביום ג')

03-7634360

0768093485
0768092734

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית עצמאים

קומה א

א',ב',ד',ה 8:30-13:00 ובנוסף בימים ב' ד' בלבד 15:00-18:00 (אין קבלת קהל ביום ג')
03-763435703-763435603-763435203-7634350
037634377
0768093487

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית חברות

קומה א' חדרים:102,103

א',ב',ד',ה 8:30-13:00 ובנוסף בימים ב' ד' בלבד 15:00-18:00 אין קבלת קהל ביום ג'

03-7634353 03-7634351/50

03-7634377
0768093485

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

קומת קרקע

א',ב',ד',ה 8:30-13:00 ובנוסף בימים ב' ד' בלבד 15:00-18:00 (אין קבלת קהל ביום ג')

03-7634385

03-6875485
0768093488

תל אביב-יפו

גביה עצמאיים

קומה א' חדר 114

א',ב',ד',ה 8:30-13:00 ובנוסף בימים ב' ד' בלבד 15:00-18:00 אין קבלת קהל ביום ג'

03-7634375 03-7634370/67/71

03-7634361
0768093484

תל אביב-יפו

גביה חברות

קומה א' חדר 114

א',ב',ד',ה 8:30-13:00 ובנוסף בימים ב' ד' בלבד 15:00-18:00 אין קבלת קהל ביום ג'

03-7634372
03-7634373/64

03-7634361
0768093484

תל אביב-יפו

פקיד שומה תל אביב 4 (34)

דרך מנחם בגין 125 תל אביב03-7633333

גב צפורה יוסף-סקלר
פקיד שומה
טלפון : 03-7633333
פקס : 0768091217
מר אמיר שטרן
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-7633555
פקס : 0768093366


גביה

קומה 19 חדרים 1940,1943,1944,1945

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

03-7633596
03-7633595
03-7633593
03-7633591
03-7633594
03-7633599

076-8093372

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

קומה 19 חדרים 1967,1964,1968

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

03-7633625
03-7633620
03-7633622
03-7633623

03-7633621

תל אביב-יפו

מידע על העלמות מס

תל אביב 4

לפי תאום מראש

03-7633618

076-8092991

תל אביב-יפו

ניהול ספרים

קומה 19 חדרים 1961

לפי תאום מראש

03-7633642

076-8090643

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית א

חוליות 1,3,4,5, קומה 19-חדרים 1951,1953,1954

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

03-7633604
03-7633607
93-7633609
03-7633610

076-8093373

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית ב

חוליות 2,6,7,8,9 קומה 19 – חדרים 1936,1937,193

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

03-7633585 03-763358603-763358803-7633581

076-8093374

תל אביב-יפו

פקיד שומה תל אביב 5 (30)

דרך מנחם בגין 125 תל אביב03-7633333

מר יובל כהן
פקיד שומה
טלפון : 03-7633655/656
פקס : 03-7633658
גב שירלי כהן
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-7633659/655/656


גביה

קומה 20

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' סגור

03-7633705
03-7633689
 

076-8093326 076-8093327

תל אביב-יפו

החזרי מס

קומה 14

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' סגור

03-7633083
03-7633096

076-8093332

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

קומה 20

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' סגור

03-7633727
03-7633734

0768093331

תל אביב-יפו

מידע על העלמות מס

תל אביב 5

לפי תאום מראש

03-7633721

076-8090145

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית

קומה 20

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד, 18:00:-15:00 ג' סגור

03-7633717
03-7633718

076-8093329

תל אביב-יפו

גביה עצמאיים

קומה 20

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00 ג' סגור

03-7633697

0768093328

תל אביב-יפו

פקיד שומה חולון (32)

שדרות ירושלים 162 58827 חולון03-6505777גב יעל מירון
פקיד שומה
טלפון : 03-6505888
פקס : 076-8091467
גב חגית סבירסקי
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-6505888


גביה

קומה ג' – חדר 301

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505701/703/704/705

076-8093240

חולון

החזרי מס

קומה ה' – חדר 501

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505759/764

076-8093248

חולון

תאומי מס

קומה ה' -חדר 507

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505766/767

076-8093249

חולון

חוליה מרכזית עצמאים

קומה ד'- 402,403,405,409

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505742/743/744/848

076-8093237

חולון

חוליה מרכזית חברות

קומה ד'- חדרים 405,406

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505744/737/747/848

076-8093237

חולון

שירות תפעול ורשת

קומה ג' – חדר 317

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505717/723/728/725

076-8093245

חולון

ניכויים

קומה ה'

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505777

03-6505770

חולון

מידע על העלמות מס

חולון

לפי תאום מראש

03-6505722

076-8091451

חולון

גבית ניכויים

קומה ג' – חדר 310

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505715/716

076-8093238

חולון

גביה עצמאיים

קומה ג'- חדר 306

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505709/710/705

076-8093241

חולון

גביה חברות

קומה ג'- חדר 305

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505708

076-8093239

חולון

שירות-פתיחת תיקים עצמאים

קומה ג'- חדר 317

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505728

076-8093245

חולון

שירות-פתיחת תיקי חברות ומנהלים

קומה ג'- חדר 311

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505717

076-8093244

חולון

שירות-פתיחת תיקי החזרי מס

קומה ג'- חדר 316

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505725

076-8093242

חולון

חוליה 17-פיצויים

קומה ה'0 חדרים 508,509,510

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505767

076-8093247

חולון

חוליה 17-ועדות רפואיות

קומה ה' – חדר 503

א',ה' 8:30 – 13:00 ב',ד' 8:30 – 13:00 15:00-18:00 יום ג' אין קבלת קהל

03-6505785

076-8093246

חולון

פקיד שומה למפעלים גדולים (37)

דרך מנחם בגין 125 תל אביב03-7633333

מר אברהם בכר
פקיד שומה
טלפון : 03-7633770/3777
פקס : 076-8091843
מר מנחם הורוביץ
סגן פקיד שומה א
טלפון : 03-7633778
פקס : 076-8092793


גביה

קומה 21 חדרים: 2145-2151

א-ה 8:00 – 14:00

03-7633814

03-7633812

תל אביב-יפו

מידע על העלמות מס

קומה 21 חדר 2163

א-ב 8:00 – 14:00

03-7633833

03-7633812

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית וכרטסת

קומה 21 חדרים 2173-2185

א-ה 8:00 – 14:00

03-7633852
03-7633851

03-7633872

תל אביב-יפו

פקיד שומה אשקלון (51)

רחוב העוז 1 אשקלון08-6836123

גב איריס עומר
פקיד שומה
טלפון : 08-6836123
פקס : 076-8093090
מר אייל ירושלמי
סגן פקיד שומה א
טלפון : 08-6836090
פקס : 076-8091145


גביה

קומה ב'

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836067

076-8093099

אשקלון

החזרי מס

קומה א' חדר 115

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836004 08-6836011

076-8093104

אשקלון

תאומי מס

קומה א' חדר 106,105, 110, 114

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836005 08-6836006

076-8093104

אשקלון

חוליה מרכזית עצמאים

קומה א' חדר 118,119

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836021
086836022

076-8093106

אשקלון

חוליה מרכזית חברות

קומה א' חדר 111,110

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836012
08-6836015

076-8093106

אשקלון

שירות תפעול ורשת

קומה ב' חדרים: 220, 223, 233

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836066

076-8093102

אשקלון

מידע על העלמות מס

קומה ב' חדר 222

לפי תאום מראש

08-6836065

076-8093119

אשקלון

חולית פיצויים

קומה א' חדר 104,105

א,ב,ד,ה- 08:30-13:00 ב,ד- 15:00-18:00 יום ג'-אין קבלת קהל

08-6836003

076-8093104

אשקלון

ניהול ספרים

קומה ב'

אין קבלת קהל

08-6836081

076-8093100

אשקלון

מש"מ – שלוחת אשקלון

קומת כניסה

א-ה 8:30-13:00 א,ב,ד- 15:00-18:00

08-6836123
מענה
טלפוני
עד
השעה
13:00

 

אשקלון

מוקד פיצוים ונזקי איבה – אזור הדרום

אשקלון

ב,ד 9:00-13:00 ואחה"צ 14:00-15:30

08-6623300

076-8093101
08-6610923

אשקלון

פקיד שומה באר שבע (52)

שדרות שז'ר 31 84100 באר שבע08-6293555

מר שלמה אוחיון
סמנכל בכיר לענייני שירות לקוחות
טלפון : 08-6293555
פקס : 026559167
מר עופר גורג'י
סגן פקיד שומה א
טלפון : 08-6293555
פקס : 08-6293528


גביה

קומה 4 חדר 403

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293452
076-8093525
באר שבע

החזרי מס

קומה 4

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293442
08-6293561
08-6293562
076-8093526
באר שבע

תאומי מס

קומה 4 חדר 438

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

08-6293439
08-6293440
08-6293441
076-8093526
באר שבע

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 5 חדר 513

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293467
08-6293541

076-8093524

באר שבע

חוליה מרכזית חברות

קומה 5 חדר 522

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293515 08-6293521

076-8093527

באר שבע

שירות תפעול ורשת

קומה 3 חדר 335

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293430 08-6293427

076-8093528

באר שבע

מידע על העלמות מס

באר שבע

לפי תאום מראש

08-6293495

076-8091335

באר שבע

גבית ניכויים

קומה 4 חדר 403

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293401
076-8093525
באר שבע

חולית פיצויים

קומה 4 חדר 426

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

08-6293471
08-6293523
08-6293594
076-8093526
באר שבע

ניהול ספרים

קומה 3 חדר 330

א-ה 8:30 – 13:00

08-6293556
08-6293431

076-8091281

באר שבע

גביה חברות

קומה 4 חדר 403

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00-18:00

08-6293407
076-8093525
באר שבע

מש"מ- שלוחת באר שבע

קומת הלובי

א-ה 8:30 – 13:00 א, ב,ד 15:00-18:00

08-6293646

08-6293494

באר שבע

פקיד שומה אילת (50)

מרכז עירוני הקניון האדום אילת08-6365777

מר שלומי מרק
פקיד שומה ומנהל מיסוי מקרקעין
: 08-6365730
פקס : 076-8091124
גב רונית אלון
סגן פקיד שומה א
טלפון : 08-6365730
פקס : 076-8091123


גביה

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה-8.30-13.00 ב,ד- 15.00-18.00 יום ג'- סגור

08-6365763
08-6365755
08-6365758
08-6365752

08-6365756

אילת

החזרי מס

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8.30-13.00 ב'ד- 15.00-18.00 יום ג'- סגור

08-6365754 08-6365744

08-6365756

אילת

תאומי מס

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8.30-13.00 ב,ד-15.00-18.00 יום ג'- סגור

08-6365754

08-6365756

אילת

חוליה מרכזית עצמאים

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8.30-13.00 ב,ד- 15.00-18.00 יום ג'- סגור

08-6365757 08-6365747

08-6365756

אילת

חוליה מרכזית חברות

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8.30-13.00 ב,ד,- 15.00-18.00 יום ג'- סגור

08-6365757 08-6365747

08-6365756

אילת

מידע על העלמות מס

אילת

לפי תאום מראש

08-6365769

076-8091122

אילת

ניהול ספרים

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה-8.30-13.00 ב,ד- 14.00-15.30 יום ג'- סגור

08-6365735

076-8091105

אילת

מיסוי מקרקעין ב'ש שלוחה באילת

קומה ג' אולם קבלת קהל

א,ב,ד,ה 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18.00 יום ג'- סגור

08-6365745

076-8091120

אילת

פקיד שומה אוטונומיה (48)

רחוב יפו 236 מגדל דניאל 94383 ירושלים02-5019263

מר יוסף גולדשטיין
פקיד שומה ב
טלפון : 02-5019263
פקס : 0768093550

:


החזרי מס

שלוחה צפונית בחדרה-קומה 2

א'-ה' 08:30 – 13:00 ב', ד' 15:00 – 18:00

04-6327963

0768093554

חדרה

מחלקת שומה

שלוחה צפונית-חדרה -קומה 2

א,ב,ד,ה 08:30 – 13:00 ב', ד' 15:00 – 18:00

046327961

0768093554

חדרה

גביה

קומה 3 חדר 358

א,ב,ד,ה 08:30- 13:00 ב', ד' 15:00 – 18:00

02-5019271

0768093552

ירושלים

החזרי מס

ירושלים -קומה 3 חדר 357

א,ב,ד,ה 08:30 – 13:00 ב', ד' 15:00- 18:00

02-5019270

0768093553

ירושלים

ניכויים

קומה 3 חדר 359

א,ב,ד,ה10:15 – 13:00 ב', ד' 13:00-18:00

02-5019272

076-8093552

ירושלים

מחלקת שומה

קומה 3 חדר 356

א'-ה' 08:30 – 13:00 ב', ד' 14:00 – 15:30

02-5019267

0768093551

ירושלים

מודיעין

קומה 3 חדר 357

ימים א,ב,ד,ה 08:30 – 13:00 ב, ד 15:00 18:00

02-5019270

0768093553

ירושלים

הנהלה/ לשכת הממונה

קומה 3

א-ה 08:30 – 13:00 ב', ד' 15:00 – 18:00

02-5019263

0768093550

ירושלים

פקיד שומה ירושלים 1 (41)

רחוב כנפי נשרים 66 ירושלים02-6545111

מר אהרון אליהו
פקיד שומה
טלפון : 02-6545109/108/142
פקס : 0768091878
גב מיכל בירנפלד
סגן פקיד שומה א
טלפון : 02-6545107
פקס : 0768093399


גביה

קומה 4 חדר 482

א'ב'ד'ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545278

02-6545183 02-6545181

ירושלים

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 3 חדרים: 358,356,354

א'ב'ד'ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545283

02-6545299

ירושלים

שירות תפעול ורשת

קומה 3 חדר 368 , 366

א'ב'ד'ה' 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545297
02-6545292

02-6545296

ירושלים

ניכויים

קומה 4 חדר 481,482

א'ב'ד'ה' 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545278,

02-6545181

ירושלים

מידע על העלמות מס

ירושלים 1

לפי תאום מראש

02-6545279

076-8091907

ירושלים

ניהול ספרים

קומה 4 חדר 478

א-ה 8:30 – 13:00

02-6545375

02-6545120

ירושלים

חוליה – 1

קומה 3 חדר 358

א'ב'ד'ה'- 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545282

02-6545164

ירושלים

חוליה -3

קומה 3 חדר 354

א'ב'ד'ה' 8:30-13:00 ב'ד' 15:00-18:00

02-6545281

02-6545164

ירושלים

חוליה -4

קומה 3 חדר 350

א'ב'ד'ה' 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545176

02-6545164

ירושלים

חוליה -5

קומה 3 חדר 356

א'ב'ד'ה'- 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545155

02-6545164

ירושלים

חוליה 2

קומה 3 חדר 352

א'ב'ד'ה'8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545277

02-6545164

ירושלים

חוליה – 6

קומה 3 חדר 360

א'ב'ד'ה'8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545284

026545164

ירושלים

חוליה 8

קומה 3 חדר 354

א'ב'ד'ה'8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545280

02-6545164

ירושלים

חולית פשמג

קומה 3 חדר 360

א'ב'ד'ה' 8:30-13:00 ב,ד 15:00-18:00

02-6545285

02-6545164

ירושלים

פקיד שומה ירושלים 2 (45)

מגדל דניאל רחוב יפו 236 ירושלים02-5019222

מר יהושע יעקבי
ללא תפקיד
טלפון : 02-5019222
פקס : 076-8093261
מר יחזקאל-גיל אברהמוף
סגן פקיד שומה א
טלפון : 02-5019203
פקס : 0768093261


גביה

קומה 6 חדר 644

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-5019230 02-501923102-501922502-5019201

076-8093264

ירושלים

החזרי מס

קומת כניסה

א-ה 8:30 – 13:00 א,ב,ד 15:00 – 18:00

02-5019235 02-501924102-501924202-5019243

076-8093262

ירושלים

תאומי מס

קומה 6 חדר 609

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-5019235 02-501924102-501924202-5019243

076-8093262

ירושלים

שירות תפעול ורשת

קומה 6 חדר: 637

א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-5019255
02-5019244
02-5019211

076-8093265

ירושלים

מידע על העלמות מס

ירושלים 2

לפי תאום מראש

02-5019207

02-6303109

ירושלים

חוליה מרכזית

קומה 6 חדר 601

א,ב,ד,ה8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-5019256
02-5019217
02-5019286

076-8093263

ירושלים

מש"מ

מגדל דניאל קומת כניסה

א-ה 8:30 – 13:00 א,ב,ד 15:00 – 18:00

02-5019364
 
ירושלים

בפקיד שומה ירושלים 3 (43)

רחוב כנפי נשרים 66 ירושלים02-6545111

מר גלעד תקוע
פקיד שומה
טלפון : 02-6545111
פקס : 02-6545413

:


גביה

קומת כניסה

א'ב'ד'ה'8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545333

02-6545412

ירושלים

החזרי מס

קומת כניסה

א'ב'ד'ה'8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545333

02-6545270

ירושלים

תאומי מס

קומת כניסה

א'ב'ד'ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545333

02-6545270

ירושלים

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 1-

א'ב'ד'ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545333

02-6545351

ירושלים

שירות תפעול ורשת

קומה 5 חדר 528

א'ב'ד'ה' 8:30 – 13:00 ב,ד 15:00 – 18:00

02-6545401
02-6545427

02-6545213

ירושלים

מלכרים

קומה 1 חדר 115.113

א'ב'ד'ה' 8:30 – 13:00 ב'ד' 15:00 – 18:00

02-6545333

02-6545343

ירושלים

מידע על העלמות מס

ירושלים 3

לפי תאום מראש

02-6545424

076-8090003

ירושלים

מש"מ – שלוחת ירושלים

קומת כניסה

א-ה 8:30-13:00 א,ב,ד 15:00-18:00

02-6545495

 

ירושלים

בכל אי התאמה ניתן לבדוק ולהתעדכן במספרי הטלפונים המעודנים באתר רשום המסים – לחץ כאן

Share the knowledge!

Follow:

חפש מאמר

תמונה3עותק

הרשמה חינם לקבלת עדכונים במסים

שם פרטי + משפחה *  

דואר אלקטרוני *  

כזה אני רוצה- הדפסה על מוצרי פרסום וקד"מ

רואה חשבוןרואה חשבון

חוברות קטלוג ופנקסים-02-01-01-01
פרסום

קישורי מסים חשובים

בוקינג

תגיות

אלישע סעראלעד רוזנטלביטוח לאומיביקורת מס הכנסהבנק ישראלדוח שנתידיוני שומה והליכי שומהדיני עבודההילה פורתהעלמת הכנסההעלמת הכנסותהעלמת מסוועדת הכספיםחדשות מיסיםחדשות מסיםחקירותחשבונית פקטיביתיועץ מסמאמר דיני עבודהמאמר מיסיםמאמר מסיםמיכאל מזרחימיסוי מקרקעיןמכסמס הכנסהמע"ממענק עבודהמשרד האוצרסלי אילוןעבירות מסעדכוני מסיםערוץ המסיםפאהן קנהפורטל המיסיםפורטל המסיםפורטל מיסיםפורטל מסיםפקיד שומהפרסום רשות המיסיםפרסום רשות המסיםקישורי מסים חשוביםרואה חשבוןרשות המיסיםרשות המסיםשר האוצר

עקוב אחרינו בטוויטר

ציוצים מאת @MisimPortal

 חדשות מיסים

באנר לפרסום פרינט דיל1

מתנות לגני ילדים:

כזה אני רוצה– מתנות לגני ילדיםשרת

More

חפשו אותנו בפייסבוק
תמונה4
החזר מס לשכירים-01
פרסום מתחתנים-01

פתח אתר אינטרנט

כתבות ראשיות

מבזקי חדשות אונליין

RSS Error: A feed could not be found at http://news.mivzakon.co.il/news/Rss.ashx?numMivz=10&ThemeID;=6. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!